Algemene voorwaarden - Vastgoedbeleving
15986
page-template-default,page,page-id-15986,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NMA CORPORATE

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Vastgoedbeleving opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. NMA Corporate : Opdrachtnemer, handelend onder de naam Vastgoedbeleving
 3. Producten van NMA Corporate zijn: modellen van producten, foto’s, plattegronden, 3D producten, animaties, Virtuele tours e.a. Hierna worden deze producten allen genoemd als producten.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht VASTGOEDBELEVING niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VASTGOEDBELEVING, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor VASTGOEDBELEVING werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door VASTGOEDBELEVING van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten VASTGOEDBELEVING aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. VASTGOEDBELEVING verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht VASTGOEDBELEVING zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
 2. Het staat VASTGOEDBELEVING vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personeelsleden en/of ingeschakelde derden uit te laten uitvoeren.
 3. VASTGOEDBELEVING zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen de zorg van een goed VASTGOEDBELEVING in acht nemen.
 4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden waarop VASTGOEDBELEVING geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en VASTGOEDBELEVING is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VASTGOEDBELEVING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan VASTGOEDBELEVING worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan VASTGOEDBELEVING zijn verstrekt, heeft VASTGOEDBELEVING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever staat tegenover VASTGOEDBELEVING in voor de juistheid van verstrekte gegevens. VASTGOEDBELEVING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VASTGOEDBELEVING is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VASTGOEDBELEVING kenbaar behoorde te zijn.
 7. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door VASTGOEDBELEVING een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal VASTGOEDBELEVING zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
 8. Indien door VASTGOEDBELEVING of door VASTGOEDBELEVING ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. De levering van het artikel, nader bepaald als producten, zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG- of PDF-file.

 

Artikel 4 Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.
 2. VASTGOEDBELEVING heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.

 

Artikel 5 Betalingstermijn

 1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door VASTGOEDBELEVING is vereist.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is VASTGOEDBELEVING gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuurdatum . Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van VASTGOEDBELEVING, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 200,00.
 4. Bij niet tijdige betaling is VASTGOEDBELEVING onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van VASTGOEDBELEVING kan leiden.
 5. Bij Faillissement van de opdrachtgever of betalingsachterstanden, zoals genoemd in punt 2 en 3, behoudt VASTGOEDBELEVING alle rechten om de partij die de producten toont in elke vorm van media, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijs van deze visuals, en overige voorvloeiende juridische kosten op te eisen zonder tussenkomst van enige rechterlijke procedures.
 6. Indien de declaratie niet akkoord is – om welke reden dan ook – dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk mede te delen aan VASTGOEDBELEVING. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de declaratie geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een declaratie ontslaan Opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. VASTGOEDBELEVING behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door VASTGOEDBELEVING geleverde prestatie. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor de geleverde diensten van VASTGOEDBELEVING zoals genoemd in punt 5, artikel 5, vervallen de rechten die genoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van de geleverde producten verboden zijn. De boete bedraagt 200 % van de gefactureerde prijs van deze producten en is voor rekening van de partij die deze producten publiceert of toont in welke vorm van media dan ook.
 2. Alle door VASTGOEDBELEVING verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van VASTGOEDBELEVING worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De aard van de verstrekte stukken bepaald slechts dat de producten, dienen te worden gebruikt voor de verkoop en de verhuur van de op de stukken betrekking hebbende panden en zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoelde panden.
 3. VASTGOEDBELEVING behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis of gebouwde producten voor andere doeleinden te gebruiken,
 4. Opdrachtgever zal te allen tijde de aan de impressie gekoppelde copyrightvermelding (VASTGOEDBELEVING) zichtbaar laten voor een ieder die de impressie aanschouwt.

 

Artikel 7 Geheimhouding non concurrentie

 1. VASTGOEDBELEVINGheeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. VASTGOEDBELEVING zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
 2. VASTGOEDBELEVING zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.
 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die: – reeds bij VASTGOEDBELEVING bekend is; – onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld; – door VASTGOEDBELEVING rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; – reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
 4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met VASTGOEDBELEVING, medewerkers van VASTGOEDBELEVING of van ondernemingen waarop VASTGOEDBELEVING ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan VASTGOEDBELEVING. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VASTGOEDBELEVING in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal VASTGOEDBELEVING de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor VASTGOEDBELEVING zinloos is geworden.
 3. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor VASTGOEDBELEVING beperkt tot maximaal de opdrachtwaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens VASTGOEDBELEVING of zijn leidinggevende ondergeschikten geldt de beperking niet.
 4. VASTGOEDBELEVING is niet verantwoordelijk voor eventuele acties die derden plegen met de impressies door VASTGOEDBELEVING geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan de door VASTGOEDBELEVING geproduceerde impressies of producten te ontlenen.
 5. VASTGOEDBELEVING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 9 Intrekking van een opdracht

 1. Zowel Opdrachtgever als VASTGOEDBELEVING heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
 2. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van EUR 20,00, of 10 % van de totale opdracht, alsmede de overige door VASTGOEDBELEVING gemaakte kosten aan VASTGOEDBELEVING te voldoen.
 3. Indien Opdrachtgever de opdracht voor het inmeten of anders,intrekt binnen 12 uur voor de uitvoering kan de VASTGOEDBELEVING voorrijkosten, en het uurtarief van de gederfde tijd, berekenen.
 4. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat VASTGOEDBELEVING van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht. Artikel 10 Overige bepalingen
  1. VASTGOEDBELEVING heeft het recht om deze opdracht te gebruiken voor eigen publicatie of promotie.
  2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.
  3. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
  4. VASTGOEDBELEVING registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten vrij gebruiken.
  5. De Algemene voorwaarden van VASTGOEDBELEVING kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen VASTGOEDBELEVING en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Den Haag.

Voor vragen of suggesties over onze producten, neem contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.